13/06/2018
سختی گیر - پاک فن بخار - Water Softener

سختی گیر

سختی گیر املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را در اصطلاح سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی ، کلسیم […]