12/08/2018
ساخت یخی داغ تر از سطح خورشید

ساخت یخی داغ تر از سطح خورشید

ساخت یخی داغ تر از سطح خورشید این یخ 60 برابر چگالتر از یخ آب معمولی است و در دمای تقریبا مانند سطح خورشید تشکیل می […]