17/06/2018
نمایشگاه ارومیه - پاک فن بخار

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه حضور شرکت صنایع پاک فن بخار در چهـاردهـمـین نمایشـگاه بیـن المللی صنعــت ساخـتــمــان و یـازدهـمـین نمایشــگاه بیـن المـللی سیسـتم های گرمـایشی و […]