31/10/2018
کاویتاسیون - پاک فن بخار - بویلر بخار

کاویتاسیون (حفره زایی)

کاویتاسیون (حفره زایی) کاویتاسیون در لغت از کلمه Cavity به معنای حفره آمده و منظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره زائی است .در صورت وقوع […]