20/03/2019
روز پدر pakfan-boiler.com

روز پدر گرامی باد

نقش پدر در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد، آن كه دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.