12/06/2018
پاک فن بخار - کودکان کار

روز جهانی مبارزه با کار کودکان

 روز جهانی مبارزه با کار کودکان “کودک کار” کودکی است که به یکی از اشکال کار «سبک / سخت» و «داوطلبانه / اجباری» جهت کسب درآمد […]