29/09/2018

روز آتش نشانی

روز آتش نشانی آتشنشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن […]