05/09/2018

جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر کشور

جشنواره تجلیل از  تعاونی های برتر کشور سینزدهمین جشنواره تجلیل از  تعاونی های برتر کشور دیروز برگزار شد که از تمام واحد های تعاونی برتر کشور […]