11/07/2018
پاک فن بخار - تسلیت

تصادف تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج

تصادف تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج تانکر حامل سوخت که از بلوار دکتر حسینی به سمت پایین در حال حرکت بود با یک دستگاه اتوبوس […]