01/07/2018
روز صنعت و معدن - پاک فن بخار

روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن شرکت صنایع پاک فن بخار تولید کننده دیگ های بخار ، آب گرم سه پاس ، روغن داغ ، منابع و مخازن […]