02/06/2019

تاسیسات چیست؟

تاسیسات چیست؟   در دنیا ی  امروز تامین آسایش بشر یکی از اهدف اصلی است به همین دلیل نقش تاسیسات مکانیکی به عنوان جزئی از ساختمان […]