07/07/2018
پاک فن بخار - نظام مهندسی - بازدید علمی

بازدید نظام مهدنسی از پاک فن بخار

بازدید نظام مهدنسی از پاک فن بخار   روز پنج شنبه 16 تیرماه نود و هفت مهندسی عزیز و گرامی نظام مهندسی استان همدان از کارخانه […]
13/05/2018
بازدید دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مفتح

بازدید دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مفتح

بازدید دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مفتح  بازدید علمیِ تعدادی از دانشجویان گروه مکانیک گرایش ساخت و تولید مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مفتح از کارخانه در تاریخ […]