02/08/2018

بارگیری بخشی از محصولات تولید شده برای کارخانه ی اسید (عکس)

بارگیری بخشی از محصولات تولید شده برای کارخانه ی اسید شرکت صنایع پاک فن بخار با دانش فنی و مدیریت خوب مهندسین و مدیران خود موفق به […]