عید فطر - پاک فن بخار
عید سعید فطر
15/06/2018
روز صنعت و معدن - پاک فن بخار
روز صنعت و معدن
01/07/2018
نمایشگاه ارومیه - پاک فن بخار

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

حضور شرکت صنایع پاک فن بخار در چهـاردهـمـین نمایشـگاه بیـن المللی صنعــت ساخـتــمــان و یـازدهـمـین نمایشــگاه بیـن المـللی سیسـتم های گرمـایشی و سرمایـشی

ایــران – ارومیه 29 خرداد الی 1 تیرماه

 

نمایشگاه ارومیه - پاک فن بخار

 

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی ارومیه
آدرس: پارک جنگلی ارومیه در بام شهر

دیدگاه ها بسته شده است