مخزن کویل دار عمودی - پاک فن بخار

مخزن کویل دار عمودی

پاک فن بخار


مخزن کویل دار عمودی - پاک فن بخار

مخزن کویل دار عمودی

در ساختمان های مسکونی، کارخانجات و استخرها بمنظور گرمایش آب مصرفی بهداشتی از مخازن کویل دار استفاده می کنند. مخازن کویل از یک مخزن عمودی مجهز به دو عدد عدسی و  یک یا چند عدد کویل حرارتی مسی تشکیل شده است. آب بهداشتی از قسمت پایین مخزن وارد شده و پس از برخورد با کویل مسی که در آن آب گرم خروجی از بویلر در جریان می باشد گرم شده و به قسمت بالای مخزن حرکت می کند. نازل خروجی آب گرم بهداشتی در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. حجم مخزن کویل دار متناسب با مصارف واحد های مختلف اندازه گیری و محاسبه می گردد

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن کویل دار عمودی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۵۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۳
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۶۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۴
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۷۵۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۵
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۱۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۶
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۱۲۵۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۷
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۱۵۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۸
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۲۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۰۹
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۲۵۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۰
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۳۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۱
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۴۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۲
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۵۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۳
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۶۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۴
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۷۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۵
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۸۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۶
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت ۱۰۰۰۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۵۱۵۴۸۵۰۰۱۷