فیلتر شنی - پاک فن بخار
پاک فن بخارفیلتر شنی - پاک فن بخار

فیلتر شنی

ساده ترین شکل تصفیه فیزیکی آب و حذف ذرات جامد از آن عبور آب از یک بستر شنی می باشد. چنانچه این فرایند با استفاده از فشار پمپ انجام شود دستگاه مورد نظر فیلتر شنی تحت فشار نام خواهد داشت. فیلتر های شنی عمدتاً در تصفیه مقدماتی آب شرب و در تصفیه آب استخر و حذف مواد جامد و ذرات معلق آن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار کلی این فیلتر ها شامل یک مخزن عمودی تحت فشار مجهز به دو عدد عدسی در سر و ته می باشد. بر روی عدسی پایین، صفحه ای قرار گرفته که به آن صفحه نازل خور می گویند. در روی این صفحه سوراخهایی تعبیه شده که در آن نازلهای برنجی با سایز مناسب( متناسب با ظرفیت فیلتر و دبی فیلتراسیون) نصب می گردند. بر روی صفحه نازل خور سیلیس با دانه بندی های متفاوت را در لایه هایی با ارتفاع های مختلف، می ریزند و سپس با ابزار مناسب پیش از ریختن دانه بندی بعدی در محل خود می کوبند.

نازل ورودی آب از قسمت بالای مخزن وارد مخزن شده و در انتهای نازل ورودی تمهیداتی دوش مانند تعبیه می گردد تا آب را بصورت یکنواخت بر روی سطوح فیلتراسیون توزیع نماید. هم چنین بمنظور جلوگیری از برخورد آب با سطوح سیلیس و تشدید خوردگی سطوح ناشی از سند بلاست شدن سطح داخلی در فرایند کارکرد این فیلترها تمهیدات ویژه هدایتگر جریان تعبیه و استفاده شده است.

نازل خروجی این فیلتر بر روی عدسی قسمت پایین مخزن نصب گردیده است.

از آنجا که مدتی پس از استفاده از این فیلترها، در اثر عبور جریان و به جا ماندن ذرات جامد میزان فیلتراسیون کاهش می یابد لذا لازم است فرایند تمیز کاری فیلترها بر مبنای اختلاف فشار نشان داده شده در ورودی و خروجی آب صورت پذیرد. این فعالیت با استفاده از آب و از طریق شستشوی معکوس این فیلتر انجام می پذیرد. روش انجام این فعالیت بستن شیر های مسیر اصلی و باز کردن شیرهای شستشوی معکوس خواهد بود. پیشنهاد می گردد قبل از فیلترهای شنی از موگیر با ظرفیت مناسب استفاده گردد

فیلتر های شنی بر مبنای دبی فیلتراسیون سایز بندی می گردند.

طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۴۵ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۱
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۶۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۲
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۸۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۳
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۱۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۴
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۱۲۵Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۵
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۱۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۶
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۱۷۵Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۷
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۲۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۸
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۲۲۵Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۰۹
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۲۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۱۰
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۲۷۵Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۱۱
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت ۳۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار۳۸۲۳۱۵۱۱۵۴۸۵۰۰۱۲