نماینده فروش محصولات گروه صنعتی پاکفن بخار در استان شیراز – 1
نمایندگی پاک فن بخار

اسم شرکت: شرکت  هادی تهویه

مدیر عامل : هادی حسنی

زمینه فعالیت : تاسیسات

شماره تماس :38334006-071

شماره فکس: 38335795-071

آدرس : بلوار پاسداران – نبش کوچه 60 / الف