پاک فن بخار - بویلر شعله برگشتی
دیگ های شعله برگشتی
11/06/2018
سختی گیر - پاک فن بخار - Water Softener
سختی گیر
13/06/2018
پاک فن بخار - کودکان کار

 روز جهانی مبارزه با کار کودکان

“کودک کار” کودکی است که به یکی از اشکال کار «سبک / سخت» و «داوطلبانه / اجباری» جهت کسب درآمد و نه کسب توانمندی اشتغال دارد.
منظور از “کار کودک” درگیر نمودن کودکان در آن دسته از فعالیت‏های اقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه ‏ی رشد فردی و اجتماعی‏شان می‏شود و با آسیب و بهره ‏کشی همراه است.
پاک فن بخار - کودکان کار
امید به روزی که هیچ کودکی در تمام دنیا به خصوص کشور عزیزمون ایران مجبور به کار اجباری نباشد .
شرکت صنایع پاک فن بخار

دیدگاه ها بسته شده است