روز صنعت و معدن - پاک فن بخار
روز صنعت و معدن
01/07/2018
پاک فن بخار - چراغ هوشمند - فناوری ترافیک
چراغ های راهنمای هوشمند همیشه سبز می شوند
11/07/2018
پاک فن بخار - نظام مهندسی - بازدید علمی

بازدید نظام مهدنسی از پاک فن بخار

 

روز پنج شنبه 16 تیرماه نود و هفت مهندسی عزیز و گرامی نظام مهندسی استان همدان از کارخانه شرکت پاک فن بخار بازدید به عمل آوردند.

پاک فن بخار - نظام مهندسی - بازدید علمیپاک فن بخار - نظام مهندسی - بازدید علمی

پاک فن بخار - نظام مهندسی - بازدید علمی

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است