بایگانی‌های تقدیر از کارگر - پاک فن بخار
۱۲/۰۲/۱۳۹۸

مراسم تقدیر روز کارگر

مراسم تقدیر روز کارگر کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر پادشاه از زور قدرت پول […]