بایگانی‌های انقلاب صنعتی - پاک فن بخار
۱۲/۱۲/۱۳۹۷

انقلاب صنعتی – دیگ بخار

«انقلاب صنعتی» (Industrial Revolution) منجر به تغییر بنیادین شرایط زندگی در بازه‌ی زمانی اواخر قرن هیجدهم تا اوایل قرن نوزدهم در بریتانیا، ایالات متحده و غرب […]