page contents مخزن کندانس - پاک فن بخار
مخزن کندانس - پاک فن بخار

نام محصول

از آنجا که آب استفاده شده در سیستم های بخار همواره آبی است که دیگر نیازی به تصفیه، پیش گرم نمودن و رسوب گیری نداشته لذا همواره طراحان خطوط بخار را بگونه ای طراحی می کنند که در انتهای خطوط انتقال بخار و پس از اخذ انرژی کامل بخار در دستگاه ها، بخار را بصورت کندانس با تله بخار جمع آوری نموده و سپس به سیکل تولید بخار باز می گرداند. بدلیل اینکه آب کندانس برگشتی دارای فشار می باشد لذا لازم است پیش از هر چیز آب تحت فشار وارد مخزنی به نام مخزن کندانس گردد. در این مخزن آب وارد شده از یک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبور کرده و فشار آن به حداقل میزان ممکن تقلیل خواهد یافت.لازم به ذکر است هر چه فشار آب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت. در مخزن کندانس بخشی از آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبدیل به بخار شده و قسمت عمده آن جهت ورود به سیکل تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می گردد ونت مخزن کندانس به فضای بیرون موتورخانه منتقل گردد.

اصولاً مخازن کندانس در چاله ای که به چاله کندانس معرف است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب می گردد تا به روش ثقلی بتوان کندانس اخذ شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.

طراحان عمدتاً، آب جبرانی خط را به مخزن کندانس اضافه می کنند تا از مخزن کندانس آب مورد نیاز بویلر بوسیله پمپ به دی اریتور و یا بویلر منتقل گردد. فضای لازم برای چاله کندانس و پمپ کندانس باید بگونه ای باشد که اپراتور براحتی بتواند به کارهای روزانه در آن بپردازد. از آنجا که آب مخزن کندانس دارای دمای بالا می باشد لذا احتمال تشکیل کاویتاسیون در آن بسیار بالا بوده لذا پیشنهاد می گردد این مخزن مطابق با مشخصات پمپ مخزن کندانس، کمی بالاتر از پمپ انتقال کندانس نصب گردد. جهت تعیین ظرفیت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتی مانند میزان کندانس برگشتی از خط و فشار آب کندانس ورودی( در صورت وجود) توسط مشتری به این شرکت اعلام گردد.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن کندانس با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند

از آنجا که آب استفاده شده در سیستم های بخار همواره آبی است که دیگر نیازی به تصفیه، پیش گرم نمودن و رسوب گیری نداشته لذا همواره طراحان خطوط بخار را بگونه ای طراحی می کنند که در انتهای خطوط انتقال بخار و پس از اخذ انرژی کامل بخار در دستگاه ها، بخار را بصورت کندانس با تله بخار جمع آوری نموده و سپس به سیکل تولید بخار باز می گرداند. بدلیل اینکه آب کندانس برگشتی دارای فشار می باشد لذا لازم است پیش از هر چیز آب تحت فشار وارد مخزنی به نام مخزن کندانس گردد. در این مخزن آب وارد شده از یک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبور کرده و فشار آن به حداقل میزان ممکن تقلیل خواهد یافت.لازم به ذکر است هر چه فشار آب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت. در مخزن کندانس بخشی از آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبدیل به بخار شده و قسمت عمده آن جهت ورود به سیکل تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می گردد ونت مخزن کندانس به فضای بیرون موتورخانه منتقل گردد.

اصولاً مخازن کندانس در چاله ای که به چاله کندانس معرف است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب می گردد تا به روش ثقلی بتوان کندانس اخذ شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.

طراحان عمدتاً، آب جبرانی خط را به مخزن کندانس اضافه می کنند تا از مخزن کندانس آب مورد نیاز بویلر بوسیله پمپ به دی اریتور و یا بویلر منتقل گردد. فضای لازم برای چاله کندانس و پمپ کندانس باید بگونه ای باشد که اپراتور براحتی بتواند به کارهای روزانه در آن بپردازد. از آنجا که آب مخزن کندانس دارای دمای بالا می باشد لذا احتمال تشکیل کاویتاسیون در آن بسیار بالا بوده لذا پیشنهاد می گردد این مخزن مطابق با مشخصات پمپ مخزن کندانس، کمی بالاتر از پمپ انتقال کندانس نصب گردد. جهت تعیین ظرفیت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتی مانند میزان کندانس برگشتی از خط و فشار آب کندانس ورودی( در صورت وجود) توسط مشتری به این شرکت اعلام گردد.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن کندانس با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

MODEL Tank

Volume

Tank

Length

Tank

diameter

Water

Inlet

vent Level

Gauge

Condensate

Inlet

Level

Control

Outlet Darin Access Material
L D N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 M
Lit mm mm inch inch inch inch inch inch inch mm
PFBCT-200 200 1000 500 1/2 1 1/2 1 1 1 1 200 ST-37
PFBCT-400 400 1000 720 1/2 1 1/2 1 1 1 1 200 ST-37
PFBCT-750 750 1500 800 3/4 1 1/2 1 1 1 1 200 ST-37
PFBCT-1000 1000 1500 900 1 1 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 300 ST-37
PFBCT-1500 1500 1500 1100 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 400 ST-37
PFBCT-2000 2000 2000 1100 1 1/4 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 400 ST-37
PFBCT-2500 2500 2000 1250 1 1/4 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 400 ST-37
PFBCT-3000 3000 2250 1300 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 400 ST-37
PFBCT-4000 4000 3000 1300 1 1/2 2 1/2 2 1 2 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-5000 5000 3000 1450 1 1/2 2 1/2 2 1 2 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-7500 7500 3750 1600 2 3 1/2 2 1 2 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-10000 10000 3750 1830 2 3 1/2 2 1/2 1 2 1/2 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-12000 12000 4500 1830 2 4 1/2 2 1/2 1 2 1/2 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-15000 15000 4500 2050 2 4 1/2 3 1 3 1 1/2 450 ST-37
PFBCT-20000 20000 4500 2400 2 4 1/2 3 1/2 1 3 1 1/2 450 ST-37