page contents مخزن ذخیره روزانه عمودی - پاک فن بخار

مخزن ذخیره روزانه عمودی

مخزن ذخیره روزانه عمودی - پاک فن بخار

نام محصول

از آنجا که عمدتاً در موتورخانه ها مخازن سوخت افقی در زیر زمین و یا در بیرون موتورخانه نصب می گردند، لذا طراحان جهت کاهش عملکرد پمپ های انتقال از مخزن ذخیره سوخت تا مشعل بویلر، از مخازن سوخت روزانه عمودی استفاده می نمایند. این مخازن با حجم نگهداری گازوئیل کمتر نسبت به مخازن سوخت افقی ماهانه، در نزدیکی مشعل و بصورت عمودی نصب می گردند و با پمپ انتقال گازوئیل از مخزن ذخیره اصلی متناسب با عملکرد مشعل و مصرف آن شارژ می شوند. بدلیل ارتفاع این مخازن و سوار بودن آنها بر پمپ مشعل عمدتاً نیاز به استفاده از پمپ انتقال تا مشعل نخواهد بود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن ذخیره سوخت روزانه با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید

از آنجا که عمدتاً در موتورخانه ها مخازن سوخت افقی در زیر زمین و یا در بیرون موتورخانه نصب می گردند، لذا طراحان جهت کاهش عملکرد پمپ های انتقال از مخزن ذخیره سوخت تا مشعل بویلر، از مخازن سوخت روزانه عمودی استفاده می نمایند. این مخازن با حجم نگهداری گازوئیل کمتر نسبت به مخازن سوخت افقی ماهانه، در نزدیکی مشعل و بصورت عمودی نصب می گردند و با پمپ انتقال گازوئیل از مخزن ذخیره اصلی متناسب با عملکرد مشعل و مصرف آن شارژ می شوند. بدلیل ارتفاع این مخازن و سوار بودن آنها بر پمپ مشعل عمدتاً نیاز به استفاده از پمپ انتقال تا مشعل نخواهد بود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن ذخیره سوخت روزانه با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید

MODEL Tank

Volume

Tank

Height

Tank

Diametr

vent Inlet Outlet Level

Gauge

Drian Level

Control

Access Material
L D N1 N2 N3 N4 N5 N6 M
Lit mm mm inch inch inch inch inch inch mm
PFBVFT-250 250 1000 550 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 150 St37
PFBVFT-500 500 1500 650 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 150 St37
PFBVFT-750 750 1500 800 1 1 1/2 1/2 1/2 1 200 St37
PFBVFT-1000 1000 1500 950 1 1 1/2 1/2 1 1 200 St37
PFBVFT-1500 1500 2000 1000 1 1 1 1/2 1 1 200 St37
PFBVFT-2000 2000 2000 1150 1 1 1 1/2 1 1 350 St37
PFBVFT-2500 2500 2250 1200 1 1 1 1/2 1 1 350 St37
PFBVFT-3000 3000 2250 1300 1 1 1/4 1 1/2 1 1 400 St37
PFBVFT-4000 4000 2500 1420 1 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 400 St37