مخزن انبساط بسته عمودی - پاک فن بخار

مخزن انبساط بسته عمودی

پاک فن بخار


مخزن انبساط - پاک فن بخار

مخزن انبساط بسته عمودی

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای ۱۰۰ درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته عمودی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

 

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند

منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-150 ظرفیت ۱۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۱
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-200 ظرفیت ۲۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۲
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-300 ظرفیت ۳۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۳
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-500 ظرفیت ۵۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۴
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-750 ظرفیت ۷۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۵
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1000 ظرفیت ۱۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۶
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1250 ظرفیت ۱۲۵۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۷
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1500 ظرفیت ۱۵۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۸
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-2000 ظرفیت ۲۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۰۹
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-2500 ظرفیت ۲۵۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۰
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-3000 ظرفیت ۳۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۱
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-5000 ظرفیت ۵۰۰۰ Lit نام تجارتی پاک فن بخار۰۹۶۱۱۸۳۱۵۴۸۵۰۰۱۲