page contents مخزن انبساط بسته افقی - پاک فن بخار

مخزن انبساط بسته افقی

پاک فن بخار - مخزن انبساط

نام محصول

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای 100 درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته افقی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

MODEL Tank

Volume

Tank

Length

Tank

Diameter

Working

Pressure

Water

Inlet

 

N2

Inlet

Level

Gauge

Pressure

Switch

Level control Pressure

Gauge

Drain Safty

Valve

Access Material
L D N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 M
Lit mm mm Bar inch inch inch inch inch inch inch inch mm
PFBHCE-150 150 1,000 450 6 3/4 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 150 ST37/Galv.
PFBHCE-200 200 1000 500 6 3/4 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 150 ST37/Galv.
PFBHCE-300 300 1000 625 6 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 150 ST37/Galv.
PFBHCE-500 500 1000 800 6 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 300 ST37/Galv.
PFBHCE-750 750 1500 800 6 1 1/4 3/4 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 300 ST37/Galv.
PFBHCE-1000 1000 1500 920 6 1 1/4 3/4 1/2 1/2 1 1/2 1 1 300 ST37/Galv.
PFBHCE-1250 1250 1500 1000 6 1 1/2 3/4 1/2 1/2 1 1/2 1 1 400 ST37/Galv.
PFBHCE-1500 1500 1500 1150 6 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 400 17Mn4
PFBHCE-2000 2000 2000 1150 6 2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 450 17Mn4
PFBHCE-2500 2500 2000 1250 6 2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 450 17Mn4
PFBHCE-3000 3000 2250 1300 6 2 1/2 1 1/4 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 450 17Mn4
PFBHCE-5000 5000 2500 1600 6 2 1/2 1 1/4 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 450 17Mn4

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای 100 درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته افقی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.