page contents فیلتر شنی - پاک فن بخار
فیلتر شنی - پاک فن بخار

نام محصول

ساده ترین شکل تصفیه فیزیکی آب و حذف ذرات جامد از آن عبور آب از یک بستر شنی می باشد. چنانچه این فرایند با استفاده از فشار پمپ انجام شود دستگاه مورد نظر فیلتر شنی تحت فشار نام خواهد داشت. فیلتر های شنی عمدتاً در تصفیه مقدماتی آب شرب و در تصفیه آب استخر و حذف مواد جامد و ذرات معلق آن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار کلی این فیلتر ها شامل یک مخزن عمودی تحت فشار مجهز به دو عدد عدسی در سر و ته می باشد. بر روی عدسی پایین، صفحه ای قرار گرفته که به آن صفحه نازل خور می گویند. در روی این صفحه سوراخهایی تعبیه شده که در آن نازلهای برنجی با سایز مناسب( متناسب با ظرفیت فیلتر و دبی فیلتراسیون) نصب می گردند. بر روی صفحه نازل خور سیلیس با دانه بندی های متفاوت را در لایه هایی با ارتفاع های مختلف، می ریزند و سپس با ابزار مناسب پیش از ریختن دانه بندی بعدی در محل خود می کوبند.

نازل ورودی آب از قسمت بالای مخزن وارد مخزن شده و در انتهای نازل ورودی تمهیداتی دوش مانند تعبیه می گردد تا آب را بصورت یکنواخت بر روی سطوح فیلتراسیون توزیع نماید. هم چنین بمنظور جلوگیری از برخورد آب با سطوح سیلیس و تشدید خوردگی سطوح ناشی از سند بلاست شدن سطح داخلی در فرایند کارکرد این فیلترها تمهیدات ویژه هدایتگر جریان تعبیه و استفاده شده است.

نازل خروجی این فیلتر بر روی عدسی قسمت پایین مخزن نصب گردیده است.

از آنجا که مدتی پس از استفاده از این فیلترها، در اثر عبور جریان و به جا ماندن ذرات جامد میزان فیلتراسیون کاهش می یابد لذا لازم است فرایند تمیز کاری فیلترها بر مبنای اختلاف فشار نشان داده شده در ورودی و خروجی آب صورت پذیرد. این فعالیت با استفاده از آب و از طریق شستشوی معکوس این فیلتر انجام می پذیرد. روش انجام این فعالیت بستن شیر های مسیر اصلی و باز کردن شیرهای شستشوی معکوس خواهد بود. پیشنهاد می گردد قبل از فیلترهای شنی از موگیر با ظرفیت مناسب استفاده گردد

فیلتر های شنی بر مبنای دبی فیلتراسیون سایز بندی می گردند.

ساده ترین شکل تصفیه فیزیکی آب و حذف ذرات جامد از آن عبور آب از یک بستر شنی می باشد. چنانچه این فرایند با استفاده از فشار پمپ انجام شود دستگاه مورد نظر فیلتر شنی تحت فشار نام خواهد داشت. فیلتر های شنی عمدتاً در تصفیه مقدماتی آب شرب و در تصفیه آب استخر و حذف مواد جامد و ذرات معلق آن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار کلی این فیلتر ها شامل یک مخزن عمودی تحت فشار مجهز به دو عدد عدسی در سر و ته می باشد. بر روی عدسی پایین، صفحه ای قرار گرفته که به آن صفحه نازل خور می گویند. در روی این صفحه سوراخهایی تعبیه شده که در آن نازلهای برنجی با سایز مناسب( متناسب با ظرفیت فیلتر و دبی فیلتراسیون) نصب می گردند. بر روی صفحه نازل خور سیلیس با دانه بندی های متفاوت را در لایه هایی با ارتفاع های مختلف، می ریزند و سپس با ابزار مناسب پیش از ریختن دانه بندی بعدی در محل خود می کوبند.

نازل ورودی آب از قسمت بالای مخزن وارد مخزن شده و در انتهای نازل ورودی تمهیداتی دوش مانند تعبیه می گردد تا آب را بصورت یکنواخت بر روی سطوح فیلتراسیون توزیع نماید. هم چنین بمنظور جلوگیری از برخورد آب با سطوح سیلیس و تشدید خوردگی سطوح ناشی از سند بلاست شدن سطح داخلی در فرایند کارکرد این فیلترها تمهیدات ویژه هدایتگر جریان تعبیه و استفاده شده است.

نازل خروجی این فیلتر بر روی عدسی قسمت پایین مخزن نصب گردیده است.

از آنجا که مدتی پس از استفاده از این فیلترها، در اثر عبور جریان و به جا ماندن ذرات جامد میزان فیلتراسیون کاهش می یابد لذا لازم است فرایند تمیز کاری فیلترها بر مبنای اختلاف فشار نشان داده شده در ورودی و خروجی آب صورت پذیرد. این فعالیت با استفاده از آب و از طریق شستشوی معکوس این فیلتر انجام می پذیرد. روش انجام این فعالیت بستن شیر های مسیر اصلی و باز کردن شیرهای شستشوی معکوس خواهد بود. پیشنهاد می گردد قبل از فیلترهای شنی از موگیر با ظرفیت مناسب استفاده گردد

فیلتر های شنی بر مبنای دبی فیلتراسیون سایز بندی می گردند.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای فیلترهای شنی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

MODEL filtration rate Back wash rate diameter height Working

pressure

Inlet

&outlet

valve

vent Drain access silica material
Min. Max. Min. Max. D L N3 N4 M1,2
mᶟ/hr Gpm mᶟ/hr Gpm mᶟ/hr Gpm mᶟ/hr Gpm mm mm bar inch inch inch mm Kg
PFBSF-45 1 4 3 13 2 9 6 26 450 900 4 1 1/2 1/2 200 180 ST37
PFBSF-60 3.1 14 6 26 6.2 27 12 53 600 900 4 1 1/2 1/2 1/2 200 320 ST37
PFBSF-80 6.1 27 10 44 12.2 54 20 88 800 1000 4 2 1/2 1 400 570 ST37
PFBSF-100 10.1 44 15 66 20.2 89 30 132 1000 1000 4 2 1/2 1 400 900 ST37
PFBSF-125 15.1 67 25 110 30.2 133 50 220 1250 1250 4 2 1/2 1/2 1 450 1400 ST37
PFBSF-150 25.1 111 34 150 50.2 221 68 300 1500 1250 4 3 1/2 1.5 450 2700 17 Mn4
PFBSF-175 34.1 150 42 185 68.2 300 84 370 1750 1500 4 4 1/2 1 1/2 450 3650 17Mn4
PFBSF-200 42.1 185 55 242 84.2 371 110 485 2000 1500 4 4 1/2 1.5 450 5370 17Mn4
PFBSF-225 55.1 243 72 317 110.2 485 144 634 2250 1500 4 5 1/2 2 450 7550 17Mn4
PFBSF-250 72.1 318 85 374 144.2 635 170 749 2500 1500 4 5 1/2 2 450 9330 17Mn4
PFBSF-275 85.1 375 100 441 170.2 750 200 881 2750 1500 4 6 1/2 2 450 11280 17Mn4
PFBSF-300 100.1 441 125 551 200.2 882 250 1,101 3000 1500 4 6 1/2 2 450 13430 17Mn4