سختی گیر - پاک فن بخار
پاک فن بخار


سختی گیر - پاک فن بخار

سختی گیر

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را در اصطلاح سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی ، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند. ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم  Ca(Hco3)2و بی کربنات منیزیم   Mg(HCO3)2   در آب را سختی موقت Temporary Hardnessو املاح مربوطه به سولفات ، کلراید و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم  Permanent Hardnessمی نامند. مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب Total Hardnessرا تشکیل می دهد. زمانی که کلسیم و منیزیم نامحلول باشند درجه سختی آب بالاتر می رود. استفاده از آبهای سخت در مصارف صنعتی و تاسیساتی خصوصاً در بویلرها منجر به رسوب گذاری، کاهش راندمان تجهیزات و آسیب رساندن به سطوح انتقال حرارت در دراز مدت می گردد.

متداول ترین روش جهت حذف سختی موقت آب استفاده از دستگاههای سختی گیری نوع رزینی می باشد. اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد.خواص رزین ها این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند، یون سدیم آنها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می شوند. به این ترتیب با حذف املاح کلسیم و منیزیم و جایگزینی آن با یونهای سدیم آب نرم تولید می گردد که تمایلی به رسوب گذاری ندارد. آب نرم خروجی از دستگاه سختی گیر برای تغذیه دیگهای بخار ، برج های خنک کننده و سایر مصارف صنعتی، بسیار مطلوب می باشد. ظرفیت سختی گیر بر اساس زمان احیا آن در دوره عملکرد در طول ۲۴ ساعت کارکرد تعیین می شود. اصولا سختی گیر ها را بر مبنای زمان های احیاء ۸ ، ۱۲ و ۲۴ ساعت انتخاب می کنند. این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

سختی گیر PFBWSظرفیت ۵۰ lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۱
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۱۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۲
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۱۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۳
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۲۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۴
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۲۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۵
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۳۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۶
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۴۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۷
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۵۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۸
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۷۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۰۹
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۱۰۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۰
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۱۵۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۱
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۱۷۵۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۲
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۲۰۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۳
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۲۵۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۴
سختی گیر PFBWS ظرفیت ۳۰۰۰Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار۳۸۲۳۱۵۴۱۵۴۸۵۰۰۱۵