page contents دی ارتیور - پاک فن بخار
دی اریتور - پاک فن بخار

نام محصول

طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

دی اریتور یا گاز زدا بمنظور پیش گرم نمودن آب ورودی دیگ و حذف گازهای نامحلول اکسیژن و دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرد. در دیگهای بخار توصیه می گردد جهت جلوگیری از پدیده شوک حرارتی در بویلرها همواره از وارد نمودن آب با دمای پایین به داخل دیگ پرهیز گردد زیرا این عمل علاوه بر کاهش راندمان و ظرفیت بخار دهی دیگ در اثر تماس متناوب آب سرد با سطوح گرم انتقال حرارت، از عمر لوله ها و کوره می کاهد. هم چنین از آنجا که اکسیژن محلول در آب همواره از عوامل خورنده سطوح انتقال حرارت در بویلرها می باشد لذا توصیه می گردد با افزایش دمای آب ورودی به داخل دیگ از این اکسیژن کاسته شود. هر چه گاز دی اکسید کرین موجود در آب بیشتر شود PH آب دیگ کاسته شده و محیط خاصیت اسیدی پیدا می کند که این خود یکی از عوامل افزایش سرعت خوردگی در بویلرها خواهد بود.

بمنظور تقلیل گازهای نامحلول در آب می توان با افزایش دمای آب میزان حلالیت را به میزان قابل قبولی کاهش داد. میزان حلالیت گازهای در آب با دما رابطه معکوس دارد. هرچه دمای آب دی اریتور به 100 درجه سانتیگراد نزدیکتر باشد میزان گازهای محلول در آب به 0 PPm نزدیکتر می شود.

بمنظور افزایش دمای آب دی اریتور از بخار تولیدی دیگ استفاده می کنند. بدین معنی که بخشی از بخار دیگ را متناسب با ظرفیت دی اریتور، میزان کندانس برگشتی و آب تغذیه جایگزین شده ، پس از تقلیل فشار به قسمت پایین برجک دی اریتور وارد می کنند همچنین آب ورودی از مخزن کندانس را از نازل بالای برجک بر روی سینی های انتقال حرارت و انتقال جرم درون برجک می ریزند. آب از سمت بالا بر روی سینی ها ریخته و بخار از سمت پایین به بالا حرکت نموده( جریان معکوس) و در روی سینی ها فرایند انتقال جرم و انتقال حرارت انجام می شود به عبارت ساده تر پس از عبور آب از روی سینی ها دمای آن بالا رفته و گازهای نامحلول آن کاسته می شود.

در روی بدنه مخزن دی اریتور نیز یک عدد نازل بخار پیش گرمکن در نظر گرفته شده که در مواقع اضطراری و زمانهایی که دمای آب دی اریتور بصورت ناگهانی ناشی از افزایش بخار مصرفی از بویلر کاهش یافت با تزریق مستقیم بخار به درون مخزن بتوان دمای آب را تا حد قابل قبول افزایش داد.

لازم است نصب دی اریتور در ارتفاع مناسب و با فاصله محاسبه شده از پمپ بویلر انجام پذیرد تا از کاویتاسیون احتمالی در پمپ های تغذیه دیگ جلوگیری بعمل آید. فشار کار دی اریتور بصورت نرمال در حدود 0.5 الی 1 بار در نظر گرفته شده تا قابلیت تولید آب حدود 100 درجه سانتیگراد را دارا باشد.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای دی اریتورها با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید. جهت انتخاب دی اریتور مناسب( سایز خط بخار ورودی به برجک) اعلام میزان کندانس برگشتی بمنظور تعیین بخار مورد نیاز دی اریتور لازم خواهد بود.

MODEL Capacity Tank

Length

Tank

Diameter

Tower

Diameter

Tower

Height

Level

Gauge

Level

Control

Outlet Drain Temp.

Control

Thermometer Safty

Valve

Steam

Inlet

Pressure

Gauge

Vacuum

Breaker

L1 D1 D2 L2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
Ph /hr mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch
PFBDA-110 1100 1000 500 350 750 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/4 1/2 1/2
PFBDA-220 2200 1250 600 350 750 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2
PFBDA-330 3300 1500 700 450 1000 1/2 1 1 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2
PFBDA-440 4400 1500 750 450 1000 1/2 1 1 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2
PFBDA-660 6600 1500 900 450 1000 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 3 1/2 1/2
PFBDA-880 8800 2000 900 450 1000 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1/2 3/4 4 1/2 1/2
PFBDA-1100 11000 2000 1000 500 1000 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1/2 3/4 4 1/2 1/2
PFBDA-1320 13200 2000 1100 500 1000 1/2 1 2 1 1/2 1/2 1/2 3/4 5 1/2 1/2
PFBDA-1540 15400 2000 1200 500 1000 1/2 1 2 1 1/2 1/2 1/2 3/4 5 1/2 1/2
PFBDA-1760 17600 2250 1200 600 1000 1/2 1 2 1 1/2 1/2 1/2 3/4 5 1/2 1/2
PFBDA-1980 19800 2250 1300 600 1000 1/2 1 2 1 1/2 1/2 1/2 1 6 1/2 1/2
PFBDA-2200 22000 2500 1300 600 1000 1/2 1 2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 6 1/2 1/2
PFBDA-2600 26400 2500 1400 650 1000 1/2 1 2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 6 1/2 1/2
PFBDA-3000 30800 3000 1400 650 1250 1/2 1 2 1/2 2 1/2 1/2 1 8 1/2 1/2
PFBDA-3500 35200 3000 1500 650 1250 1/2 1 2 1/2 2 1/2 1/2 1 1/4 8 1/2 1/2
PFBDA-4000 39600 3000 1600 700 1250 1/2 1 2 1/2 2 1/2 1/2 1 1/4 8 1/2 1/2
PFBDA-4400 44000 3000 1650 700 1250 1/2 1 2 1/2 2 1/2 1/2 1 1/4 8 1/2 1/2